Enterprising Calendars 2015 by clas 1n, clas 1/ 2 agus clas 1P.

FullSizeRender

Clas 1n, clas 1/2, clas 1P with the help of Miss Ann M MacDonald have been working on making a Calendar 2015 (Mìosachan 2015) as part of their learning on ‘An Uair’ (Time) over the last 4 weeks. This has helped them towards their understanding of how long a year is, the seasons, the days of the week whilst also re-enforcing the Gàidhlig language throughout. All the pictures used to make the calendar were drawn by the classes above.

These beautiful calanders are going on sale today,

-Laminated copies – £5 each
-Paper copies £3 each

Please place your order and money in a clearly labelled envelope (your child’s name, class and how many calendars) to the school office marked – Clas 1 ‘Enterprising Calendars’ 2015! Please place your orders by Monday 8th December, so as we can be sure you receive them before the school holiday!

Lego League, Dun Èideann 2014

Bha spòrs aig clann bho Clas 6 agus Clas 7 Disathairne nuair a ghabh iad pàirt anns am farpais Lego aig Dynamic Earth. Dh’ obraich iad gu cruaidh airson seachdainnean ag ullachadh agus chaidh gu math dhaibh. Tapadh leibh gu mòr Hamish agus Fiona airson ur stiùireadh agus ur taic.

Pupils from Clas 6 and 7 took part in the Lego League on Saturday. They worked hard for weeks preparing their models and their presentations and they all had a great day. Thank you to Hamish and Fiona for all the guidance and support you have given with Lego Club and Code Club.
IMG_2644.JPG
IMG_2668.JPGIMG_2604.JPG

La Fosgailte Open day

craobh

You are warmly invited to attend our Open Day for prospective P1 pupils and their families on Wednesday 5 November. There will be two sessions, at 9.30-11.30am and at 1.30-2.30pm. Our headteacher Anne MacPhail will give an overview of our Gaelic medium provision and there will be an opportunity to have a tour of the school to see Gaelic Medium Education in action.
We look forward to meeting you then.

Our enrolment day is the following week, on Wed. 12 Nov, from 9.30-11.30am. If you cannot attend between these times, please visit our school office on any day that week between 9.15 am and 3.45 pm.

Turas dhan t-Sutha le Clas 4

Air Diluain 29mh den t-Sultain chaidh sinn air turas dhan t-sutha airson ionnsachadh mu bheatha ann an coilltean-uisge. Chaidh sinn ann air a’ bhus còmhla ri ar tidsear agus 3 parantan. An toiseach chaidh sinn dhan Ionad Foghlaim agus choinnich sinn ri Kirsty a tha ag obair an sin. Choimhead sinn air losgann uaine White’s agus laimhsich sinn nathair ‘Royal python’. Bha i a’ faireachdain neònach! Ann am buidhnean sheòrsaich sinn a-mach dealbhan de bheathaichean agus steig sinn air dealbh iad airson sealltainn caite bheil iad a’ fuireach ann an coille-uisge. Às deidh sin, chunnaic sinn sròn-adharacaich agus tapirean. Fhuair sinn cothrom coimhead air a’ phanda mhòr cuideachd.
Bha an turas gu math spòrsail agus chòrd e rinn uile.

Laithean-saora sona dhuibh uile!

Bidh sinn a’ dunadh air Dihaoine 10 Damhair. Bidh ar luchd-obrach a’ tilleadh air Diluain 20 Damhair, agus ar sgoilearan air Dimairt 21 Damhair.Tha sinn an dochas gum bi laithean-saora sona agaibh uile!

We shall be closing on Friday 10 October. Staff return on Mon. 21 October and pupils return on Tuesday 22 October.
We hope that everyone has a great holiday!

Spòrs san raon-cluiche / Fun in the Playground!

Fhuair ar sgoilearan cothrom cluiche le diofar stuthan san raon-cluiche air Diciadain sa chàidh.  Chuir Louise agus Kerry, bhon Chomhairle,seo air dòigh dhuinn agus abair gun robh tòrr spòrs againn!! Bidh comataidh na raon-cluiche a’ coinneachadh a dh’aithghearr airson am pròiseact seo a thoirt air adhart.

Our pupils really enjoyed their play day in the playground on Wednesday. Louise and Kerry, from the City of Edinburgh Play Team, came to the school and set this up for us. The Playground Group will now meet to agree on the next steps for this project.