Turas dhan t-Sutha le Clas 4

Air Diluain 29mh den t-Sultain chaidh sinn air turas dhan t-sutha airson ionnsachadh mu bheatha ann an coilltean-uisge. Chaidh sinn ann air a’ bhus còmhla ri ar tidsear agus 3 parantan. An toiseach chaidh sinn dhan Ionad Foghlaim agus choinnich sinn ri Kirsty a tha ag obair an sin. Choimhead sinn air losgann uaine White’s agus laimhsich sinn nathair ‘Royal python’. Bha i a’ faireachdain neònach! Ann am buidhnean sheòrsaich sinn a-mach dealbhan de bheathaichean agus steig sinn air dealbh iad airson sealltainn caite bheil iad a’ fuireach ann an coille-uisge. Às deidh sin, chunnaic sinn sròn-adharacaich agus tapirean. Fhuair sinn cothrom coimhead air a’ phanda mhòr cuideachd.
Bha an turas gu math spòrsail agus chòrd e rinn uile.

Laithean-saora sona dhuibh uile!

Bidh sinn a’ dunadh air Dihaoine 10 Damhair. Bidh ar luchd-obrach a’ tilleadh air Diluain 20 Damhair, agus ar sgoilearan air Dimairt 21 Damhair.Tha sinn an dochas gum bi laithean-saora sona agaibh uile!

We shall be closing on Friday 10 October. Staff return on Mon. 21 October and pupils return on Tuesday 22 October.
We hope that everyone has a great holiday!

Spòrs san raon-cluiche / Fun in the Playground!

Fhuair ar sgoilearan cothrom cluiche le diofar stuthan san raon-cluiche air Diciadain sa chàidh.  Chuir Louise agus Kerry, bhon Chomhairle,seo air dòigh dhuinn agus abair gun robh tòrr spòrs againn!! Bidh comataidh na raon-cluiche a’ coinneachadh a dh’aithghearr airson am pròiseact seo a thoirt air adhart.

Our pupils really enjoyed their play day in the playground on Wednesday. Louise and Kerry, from the City of Edinburgh Play Team, came to the school and set this up for us. The Playground Group will now meet to agree on the next steps for this project.

Aodach Sgoile / School Uniform

Tha fiosrachadh ùr air an duilleag Aodach Sgoile againn a-nis oir tha sinn air sòlaraiche ùr fhaighinn.  Gheibh sibh fiosrachadh an sin air mar a tha sibh a’ cur a-steach òrdugh airson aodach sgoile.

New information has been posted to our School Uniform Page, as we have changed suppliers. You will find information on how to order school uniform there.

Dè tha dol? / Forthcoming Events

Tha sinn an dòchas gun robh deagh Nollaig agus Bliadhna Ur agaibh uile! Tha e doirbh ri chreidsinn gu bheil sinn air a bhith air ais anns an sgoil airson 3 seachdainean a-nis! Seo geàrr-chunntas air cuid de na tachartasan a tha romhainn air an teirm seo:
Tha Code Club, club às dèidh na sgoile airson c5-7, a’ tòiseachadh air Diardaoin 30 Faoilleach aig 3.20f gu 4.20f. Bidh seo a’ ruith gach Diardaoin gu 27 Màrt.
Bidh Leonore agus Laura, à Ard-sgoil Sheumais Gilleasbuig, a’ tilleadh dhan sgoil air Dihaoine 7 Gearran airson an stuth a thogail airson Afraga a Deas. Tha iad a’ lorg ceisean peansail, bogsaichean-bidh falamh, aodach spòrs agus aodach sgoile!
Bidh Clas 6 agus 7 a’ gabhail pàirt ann am farpais Cross Country air Diluain 10 Gearrann aig na Raointean-cluiche Wardie.
Cuimhneachadh gu bheil club Iomain a’ coinneachadh gach Dihaoine às dèidh na sgoile.

We hope that everybody had a good Christmas and New Year! It’s hard to believe that we’ve been back at school for 3 weeks! Here’s a summary of what’s happening this term:
The Code Club, an after school club for classes 5-7, will begin at 3.20pm on Thursday 30th January. This will run every Thursday until the 27th March.
Leonore and Laura from James Gillespie’s High School will be coming into school on Friday 7th February to collect donations for South Africa. They are hoping to collect filled pencil cases, empty Tupperware boxes, school uniform and sports clothing.
Clas 6 and 7 are taking part in a Cross Country competition on Monday 10th February at Wardie Playing Fields.
Remember that the shinty club meets every Friday after school.

Seachdain nan Leabhraichean

Bha Iomlaid Leabhraichean againn.

 Farpais

This slideshow requires JavaScript.

Ghabh a h-uile duine pàirt ann am farpais agus seo na dealbhan a bhuannaich.

‘S e inmhich bhon choimheasnachd a thagh na dealbhan a b’fheàrr leotha, nuair a bha iad anns a’ chafé air Diardaoin.

Clas 1c Sophie M.
Clas 1m Hamish
Clas 1 /2 Rose
Clas 2 Catriona L.
Clas 3 Mirren
Clas 4 Andrew
Clas 5 Ella Rose
Clas 6 Lili Mc
Clas 7 Morven

A’ Spaidsearachd

IMG_1311

Chuir sinn oirnne aodach mar charactar à comaig agus chaidh sinn cuairt air an sgoil.

Feasgar Cofaidh Cèic agus Comaig

Thàinig daoine bhon choimhearsnachd gu Feasgar Cofaidh, Cèic agus Comaig air Diardaoin. Choinnich iad ri Clas 6 agus Clas 7.