Spòrs san raon-cluiche / Fun in the Playground!

Fhuair ar sgoilearan cothrom cluiche le diofar stuthan san raon-cluiche air Diciadain sa chàidh.  Chuir Louise agus Kerry, bhon Chomhairle,seo air dòigh dhuinn agus abair gun robh tòrr spòrs againn!! Bidh comataidh na raon-cluiche a’ coinneachadh a dh’aithghearr airson am pròiseact seo a thoirt air adhart.

Our pupils really enjoyed their play day in the playground on Wednesday. Louise and Kerry, from the City of Edinburgh Play Team, came to the school and set this up for us. The Playground Group will now meet to agree on the next steps for this project.

Aodach Sgoile / School Uniform

Tha fiosrachadh ùr air an duilleag Aodach Sgoile againn a-nis oir tha sinn air sòlaraiche ùr fhaighinn.  Gheibh sibh fiosrachadh an sin air mar a tha sibh a’ cur a-steach òrdugh airson aodach sgoile.

New information has been posted to our School Uniform Page, as we have changed suppliers. You will find information on how to order school uniform there.

Dè tha dol? / Forthcoming Events

Tha sinn an dòchas gun robh deagh Nollaig agus Bliadhna Ur agaibh uile! Tha e doirbh ri chreidsinn gu bheil sinn air a bhith air ais anns an sgoil airson 3 seachdainean a-nis! Seo geàrr-chunntas air cuid de na tachartasan a tha romhainn air an teirm seo:
Tha Code Club, club às dèidh na sgoile airson c5-7, a’ tòiseachadh air Diardaoin 30 Faoilleach aig 3.20f gu 4.20f. Bidh seo a’ ruith gach Diardaoin gu 27 Màrt.
Bidh Leonore agus Laura, à Ard-sgoil Sheumais Gilleasbuig, a’ tilleadh dhan sgoil air Dihaoine 7 Gearran airson an stuth a thogail airson Afraga a Deas. Tha iad a’ lorg ceisean peansail, bogsaichean-bidh falamh, aodach spòrs agus aodach sgoile!
Bidh Clas 6 agus 7 a’ gabhail pàirt ann am farpais Cross Country air Diluain 10 Gearrann aig na Raointean-cluiche Wardie.
Cuimhneachadh gu bheil club Iomain a’ coinneachadh gach Dihaoine às dèidh na sgoile.

We hope that everybody had a good Christmas and New Year! It’s hard to believe that we’ve been back at school for 3 weeks! Here’s a summary of what’s happening this term:
The Code Club, an after school club for classes 5-7, will begin at 3.20pm on Thursday 30th January. This will run every Thursday until the 27th March.
Leonore and Laura from James Gillespie’s High School will be coming into school on Friday 7th February to collect donations for South Africa. They are hoping to collect filled pencil cases, empty Tupperware boxes, school uniform and sports clothing.
Clas 6 and 7 are taking part in a Cross Country competition on Monday 10th February at Wardie Playing Fields.
Remember that the shinty club meets every Friday after school.

Seachdain nan Leabhraichean

Bha Iomlaid Leabhraichean againn.

 Farpais

This slideshow requires JavaScript.

Ghabh a h-uile duine pàirt ann am farpais agus seo na dealbhan a bhuannaich.

‘S e inmhich bhon choimheasnachd a thagh na dealbhan a b’fheàrr leotha, nuair a bha iad anns a’ chafé air Diardaoin.

Clas 1c Sophie M.
Clas 1m Hamish
Clas 1 /2 Rose
Clas 2 Catriona L.
Clas 3 Mirren
Clas 4 Andrew
Clas 5 Ella Rose
Clas 6 Lili Mc
Clas 7 Morven

A’ Spaidsearachd

IMG_1311

Chuir sinn oirnne aodach mar charactar à comaig agus chaidh sinn cuairt air an sgoil.

Feasgar Cofaidh Cèic agus Comaig

Thàinig daoine bhon choimhearsnachd gu Feasgar Cofaidh, Cèic agus Comaig air Diardaoin. Choinnich iad ri Clas 6 agus Clas 7.

Ceisteachain 2013 / Questionnaires 2013

‘S e seo fiosrachadh cheisteachain clas 1 agus clas 2-7.

Mòran taing dhan h-uile duine a lìon a-steach ceisteachan!

This is the information gathered from clas 1 and clas 2-7 questionnaires.

Many thanks to everyone who filled in a questionnaire!   

Clas 1 Questionnaire Findings and Analysis – November 2013

Q.1 Did your Child attend the Gaelic Nursery at Bun-sgoil Crois na Cìse?

Q1

If your child did attend Sgoil Àraich how satisfied were you with the transition from Sgoil Àraich to Clas 1?

Q1b

Q.2 What has your child enjoyed most about starting school at Bun-sgoil Taobh na Pàirce?

It was very beneficial for the staff to find out more about what the children have enjoyed most about starting school at Taobh na Pàirce. Thank you very much to everybody who gave us feedback on this.

Q.3 Is there anything that you think could make the early part of clas1 easier for parents/pupils in the future?

Thank you to all the parents who gave comments and suggestions on how we could make the early part of clas 1 easier for parents/pupils in the future, we very much appreciate your feedback. Staff have looked at all of the suggestions and comments carefully and we will look at how we can use some of these ideas and suggestions to help us to further improve the start of clas 1 at Taobh na Pàirce next session.

Q.4a How satisfied are you with the start of day arrangements?

Q4a

Q.4b How satisfied are you with the playground?

Q4b

Q.4c How satisfied are you with the school dinners?

Q4c

Q.4d How satisfied are you with the end of day arrangements?

Q4d

Thank you very much to all the parents who gave us comments and suggestions on the start of day arrangements, the playground, school dinners and the end of day arrangements; we very much appreciate your feedback. Staff have looked at all of the suggestions and comments carefully and we will look at how we can use some of these ideas and suggestions to help us to further improve the service we offer at Taobh na Pàirce in the future.

Clas 2-7 Questionnaire Findings & Analysis – November 2013

Q.2a How satisfied are you with the start of day arrangements?

Q2a

Q.2b How satisfied are you with the playground?

Q2b

Q.2c How satisfied are you with the school dinners?

Q2c

Q.2d How satisfied are you with the end of day arrangements?

Q2d

Thank you very much to all the parents who gave us comments and suggestions on the start of day arrangements, the playground, school dinners and the end of day arrangements; we very much appreciate your feedback. Staff have looked at all of the suggestions and comments carefully and we will look at how we can use some of these ideas and suggestions to help us to further improve the service we offer at Taobh na Pàirce in the future.